Regulamin sklepu

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

„Sprzedawcy” – rozumie się przez to DECO AVENUE Teresina 18 Krzymów 62-513 NIP 6651327248 oraz REGON: 365825309.

„Towarze” lub „Towarach” – rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

„Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie lub telefonicznie pod numerem 518 607 735.

„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres, na który Towar ma być wysłany.

„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Użytkownikowi Towaru.

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.decoavenuecandle.com.

„Sklepie” – rozumie się przez to księgarnię internetową, prowadzoną przez Sprzedawcę na Stronie.

„Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:
  – rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,
  – głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
  – przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,
  – włączona obsługa cookies,
  – włączona obsługa Javascript.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników:

– za pośrednictwem Strony, poprzez wysłanie formularza: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

2. Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny, spisu treści itp.

3. W Zamówieniu Użytkownik:

– określa zamawiane Towary, w tym ich ilość;

– podaje Sprzedawcy Dane;

– określa sposób płatności oraz przesyłki.

– zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamów”

4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia.
5. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 5 dniach roboczych i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika telefonicznie lub w formularzu zamówienia.
7. W przypadku czasowej niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 5 dniach roboczych oraz poinformuje o konieczności dokonania modyfikacji Zamówienia. Użytkownik bez nieuzasadnionej zwłoki winien wskazać sposób modyfikacji Zamówienia, decydując się na jego częściową realizację, wydłużenie czasu jego realizacji, zmianę Towarów objętych Zamówieniem lub na anulowanie Zamówienia.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
9. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:

– przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

– na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłany do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia);

– za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24

4. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.

5. Użytkownik wraz z dostawą towaru otrzymuje dokument sprzedaży.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KOSZTY DORĘCZENIA

1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie zazwyczaj do 2 dni roboczych, maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia jego złożenia.
2. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej lub dostarczenia do Paczkomatu InPost, zgodnie z wyborem Użytkownika.
3. Koszty doręczenia Towaru doliczane są do zamówień, których wartość nie przekracza 300 zł.
Użytkownik może skorzystać z doręczenia za pośrednictwem:
c) Paczkomatów lub kuriera InPost
d) Odbioru osobistego w Koninie

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r.) Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem.

2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie na adres Sprzedawcy w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt 1 powyżej lub doręczenia do punktu handlowego Sprzedawcy, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, w tym nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Towar musi być zwracany w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się TUTAJ

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi przepisami, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry, oraz poświadcza na piśmie zwrot Towaru.

VII. DANE OSOBOWE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. RODO to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakazuje ono, aby Administrator danych przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Zatem, zgodnie z art. 13 ust. 1. i 2. RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Sprzedawca, tj. DÉCO AVENUE Aleksandra Mazur Teresina 18 Krzymów 62-513, Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. W tym celu może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@decoavenuecandle.com. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.

2. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do tych Danych osobom nieuprawnionym.

3. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

VIII. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem (np. uszkodzenia w transporcie).

Adres:
Paczkomat Inpost (KON04N)
Sosnowa 9, Konin 62-510
Tel. 518 607 735
Mail: info@decoavenuecandle.com

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika drogą mailową lub telefonicznie.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022 roku.

2. Zamówienie Towaru równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.